Thống kê truy cập

Phòng Văn hóa và Thông tin

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lạc

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 026 3870 241

Email: vhttbaolac@gmail.com

1Nông Toàn Thắng- Trưởng phòng.

2. Đặng Phong Viễn - Quản lý DV Văn hóa Công cộng, Thông tin- Truyền thông, Âm thanh...

3. Lê Thanh Điệp - Chuyên viên.

4. Lê Thị Tâm- Tuyên truyền viên- Đội TTLĐ. (Phong trào Văn nghệ)

5. Mã Văn Duy- TTV- Đội TTLĐ.

6. Hoàng Thị Thu Trang- Phụ trách công tác Gia đình, Thể dục- Thể thao.

7. Lục Trường Luân- Lái xe, Kiêm TDTT.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Vị trí và Chức năng:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lạc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban

nhân dân huyện Bảo Lạc, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý

nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính và chuyển phát,

viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất

bản. Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Văn

 hóa và Thông tin trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được

sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật, đảm bảo

sự thống nhất quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng;

chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban

nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp

vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài

hạn 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục

thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông. Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa,

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền ban

hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án,

chương trình sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến

giáo dục pháp luật về quản lý hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể

dục thể thao và du lịch; về lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội

 hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chống bạo lực trong gia đình.

4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc thẩm định, đăng ký,

cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa,thể dục thể thao và du lịch;

lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân

công của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào vănhóa, văn nghệ; phong trào thể dục thể thao;

lễ hội truyền thống; bảo tồn, phát triển các giá trị vănhóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo,

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

6. Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Chủ trì, phối hợp cùng

các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

 hóa”. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng gia

đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; xã, thị trấn văn hóa; huyện văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa và thực hiện nếp sống

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa,

thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông, điểm vui chơi, giải trí công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực văn hóa và thông tin;

hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình,

thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông

đối với ban văn hóa các xã, thị trấn.

10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát,

viễn thông, công nghệ thông tin, Internet và phát thanh.

11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo

sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên

môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông.

14. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các

hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng

thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch,

thông tin và truyền thông với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

16. Thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,

công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.