Thống kê truy cập

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 04/07/2019, huyện ủy Bảo Lạc đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 37-NQ/TƯ, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới ban hành.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 32 ngày 14/05/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Chỉ thị số 35 ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 118 ngày 28/06/2019 của UBND huyện về thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bảo Lạc; Quyết định số 2679 ngày 03/07/2019 của Ban thường vụ huyện ủy về việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bảo Lạc…

Trong năm 2019, cấp ủy, huyện Bảo Lạc tập trung cao nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với 180 đơn vị hành chính cấp xóm trên địa bàn huyện chưa đạt 50% về tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định. Theo đó, tổng số xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện sau sắp xếp sẽ giảm từ 299 xóm, tổ dân phố xuống còn 139 xóm, tổ dân phố. Phấn đấu việc sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 30/12/2019.

Ban thường vụ huyện ủy yêu cầu, sau hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc cần chủ động xây dựng kế hoạch học tập quán triệt tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư Trung ương Đảng bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững các quan điểm chỉ đạo của đảng. Từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức trong tổ chức triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương. Góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. ​

Trịnh Hổ

Trung tâm VH – TT Bảo Lạc