Thống kê truy cập

Huyện ủy huyện Bảo Lạc

I. Lãnh đạo huyện ủy

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hòm thư
1 Công Văn Hưu

            Bí thư huyện ủy             Chủ tịch HĐND huyện

02063 870 209  
2 Hứa Thị Thu

Phó Bí thư thường trực

huyện ủy

02063 870 248  

II. Văn phòng huyện ủy

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hòm thư
1 Quan Hồng Lam Chánh văn phòng huyện ủy 02063 870 249  
2 Nguyễn Minh Châu Phó Chánh văn phòng huyện ủy    
3 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên    
4 Nguyễn Thị Ngọc Ngà Chuyên viên    
5 Nguyễn Thị Thu Văn thư