Thống kê truy cập

Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc

Vào ngày 08 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đã ký Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc. Theo đó, Quy chế này quy định về cách thức tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc, nhằm xây dựng môi trường giao tiếp để tiếp nhận và cung cấp, trao đổi thông tin, dịch vụ hành chính công giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, công dân trên Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc.Quy chế này áp dụng đối với các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Lạc, các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc.

Chi tiết xem tại: http://baolac.caobang.gov.vn/node/300