Thống kê truy cập

Bảo Lạc: Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thông tin thời sự Quý I/2018.

Sáng ngày 19/03/2018 huyện ủy Bảo Lạc đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thông tin thời sự Quý I/2018 cho các cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Các đại biểu học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập các nội dung cơ bản chuyên đề năm 2018 như: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác sinh hoạt như: tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong thực hiện nhiệm vụ…

Tiếp đó, hội nghị đã thông tin đến các đại biểu tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, của huyện năm 2017 và dịp tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung quan trọng, cốt lõi của chuyên đề năm 2018. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ của tập thể, ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình công tác. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) : về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau hội nghị, Huyện ủy Bảo Lạc chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung triển khai quán triệt chuyên đề cho tất cả cán bộ, đảng viên. Các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đài TT – TH Bảo Lạc

Trịnh Hổ