Thống kê truy cập

Huyện đoàn Bảo Lạc: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

 

Huyện đoàn Bảo Lạc vừa tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đoàn viên huyện Bảo Lạc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội nghị quán triệt những quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 3 chuyên đề lớn: Chuyên đề tổ chức xây dựng Đoàn, chuyên đề các phong trào của Đoàn và chuyên đề công tác giáo dục của Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị đã giúp các cán bộ Đoàn, các đoàn viên thanh niên nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, hiểu được vai trò, trách nhiệm trong triển khai các nội dung thực hiện, tạo động lực mạnh mẽ cho mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện các nội dung nghị quyết và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.

Đài TT - TH Bảo Lạc

Trịnh Hổ