Thống kê truy cập

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Bảo Lạc năm 2018

Ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Bảo Lạc năm 2018 

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của huyện; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc về Kế hoạch Cải cách hành nhà nước huyện Bảo Lạc giai đoạn 2016-2020; để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của huyện, ngày 27/12/2017 UBND huyện Bảo Lạc đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Bảo Lạc năm 2018 (có kế hoạch chi tiết kèm theo)./.