Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc tổ chức kỳ họp thứ 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Trong 2 ngày, từ ngày 26 đến 27/12/2017, HĐND huyện Bảo Lạc đã tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2017 và bàn giải pháp, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

          Năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn huyện, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương tực có hạt hơn 24.190 tấn, đạt 110% chỉ tiêu tỉnh giao; Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 300 nghìn con đạt trên 110% chỉ tiêu giao; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 23 triệu đồng/ 1ha; Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 15 tỷ 400 triệu đồng, đạt 123% chỉ tiêu giao; mở mới đường giao thông được 30 km đạt 150 % kế hoạch; Trồng rừng mới được hơn 394 ha, đạt 168%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,26%, đạt 105,2% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 400 lao động, đạt 103%; thành lập được 1 hợp tác xã đạt 100% kế hoạch. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiểu học đúng độ tuổi, mần non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình. Duy trì hiệu quả các phong trào hoạt động văn hoá văn  nghệ, thể thao thể thao, xây dựng làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Phát huy hiệu công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/12/2017 có 2 chỉ tiêu chưa đạt là: thu ngân sách mới được hơn 17 tỷ 840 triệu đồng, đạt hơn 70% chỉ tiêu tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được trên 66 tỷ đồng, mới đạt 61,2% kế hoạch.

          Tại kỳ họp đã tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn của các cơ quan, ban, ngành và UBND huyện giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung vào các vấn đề như nông lâm nghiệp, công thương nghiệp, giao thông vật tải, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường và các chính sách, văn hóa giáo dục y tế... Các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp và thống nhất biểu quyết với 21 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2018, gồm: Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 22.600 tấn; Tổng đàn gia súc trên 73 nghìn con, gia cầm hơn 218 nghìn con; Giá trị sản xuất nông nghiệp 23,5 triệu đồng/1ha; Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 13 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 27 tỷ đồng; Trồng rừng mới 210 ha; Mở mới 25 km đường giao thông; Hoàn thành kế hoạc vốn năm 2018; Thành lập mới 01 hợp tác xã; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% trở lên; Duy trì 8 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Phán đấu thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia; Các tiêu chí văn hóa giáo dục tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng; Mỗi xã hoàn thành 01 tiêu chí trở lên về xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu 450 chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà; tạo việc làm cho 500 lao động; Đảm bảo an ninh quốc phòng.

          Kỳ họp đã nhất trí thông qua 8 Tờ trình và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2018; Thông qua các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước năm 2018; Phê chuẩn thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;…