Thống kê truy cập

Sơ kết 3 năm thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày 22/5/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1214/UBND-NC, chỉ đạo việc tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, tiến hành sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP bằng hình thức xây dựng Báo cáo sơ kết và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01/8/2015 để tổng hợp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/8/2015 để ban hành, báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời gian.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất khen thưởng đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để Bộ Tư pháp xem xét khen thưởng.

Thanh Hương